Aart Bergwerff

 

Zaterdag 13 augustus 2022
Aanvang: 16:00 uur
Toegang: volgt

 

Toccata’s en tango’s

Max Reger (1873-1916) 
Toccata en fuga in d kl.t. – naar BWV 913 Johann Sebastian Bach

Fredrik Sixten (1962)
Tango över psalm 303 – Det finns en väg till himmelen

Dietrich Buxthude (1637-1707)
Toccata in F gr.t. – BuxWV 157

Astor Piazzolla (1921-1992) 
Oblivion voor orgel bewerkt door Aart Bergwerff

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
An Wasserflüssen Babylon – BWV 653

Astor Piazzolla 
Adios nonino voor orgel bewerkt door Aart Bergwerff

Johann Sebastian Bach 
Toccata in C gr.t. – BWV 566